Tagozatok

Térképész tagozat

Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Térképész tagozata 1978-ban alakult meg Juhász Béla nyá. alezredes javaslatára mintegy 100 fővel, akik a Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézet (MNTI) állományából mentek nyugdíjba. A katonai térképészet közösségformáló erejét mutatta, hogy a nyugállományba vonult tisztek mellett szép számmal csatlakoztak a Tagozathoz a polgári munkatársak nyugdíjasai is, hiszen több évtizeden keresztül együtt voltak részesek és alkotó munkatársak az Intézet életében.

A katonai térképészetet ért több átszervezést követően jelenleg az MH GEOSZ, azaz Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat) és a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft szervezetéből időközben nyugállományú tagjai is csatlakoztak.

Minden változás ellenére a kezdetektől egy erős szakmai összetartozás és a katonai térképészetért érzett elkötelezettség határozta meg a tagozat belső életét. A sok éves, sőt évtizedes – azonos munkahelyen eltöltött – szolgálat és szakmai munka kovácsolta össze a klubunk tagságát.

A tagozat első elnöke Tóth Sándor nyá. alezredes lett, aki ezt a tisztséget 12 éven keresztül egészen 1990-ig töltötte be a tagság teljes megelégedésére.

Őt követte – egy cikluson keresztül, 1991-1993 között Dusnoki Sándor nyá. mérnök ezredes, akit Rónai László nyá. alezredes, mint titkár segítette.

A következő elnöki megbízatást 1993-2005 között Rónai László nyá. mérnök alezredes töltötte be.

Ez a húsz év a közel egyívású, egymást jól ismerő tagok számára – az 55 éves korban elért nyugdíjazás miatt – még nagyon aktívan, sok közös programot, kirándulást szervezve telt el.

A Tagozat által szervezett kirándulások 1990-2004 között

1990    Kecskemét – Szarvas;

1991    Zebegény, Visegrád;

1992    Bereg;

1993    Komárom, Eger, Börzsöny;

1995    Esztergom;

1996    Ópusztaszer;

1997    Szentendre, Gödöllő;

1998    Göd, Szirák, Gyöngyöspata,
            Abasár

1999    Esztergom

2000    Pannonhalma, Győr

2001    Bánk és környéke

2002    Gödöllő

2003    Fiumei úti temető

2004    Szentendre - skanzen

    
    

2005-ben azonban szükség lett a Tagozat vezetőség megváltoztatására, mert az elnök egészsége megromlott.

Elismerve a Dusnoki Sándor ezredes úr és Rónai László alezredes úr vitathatatlan érdemeit, valamint a Klub érdekében végzett önzetlen munkájukat, a tagság mindkettőjüket a tagozat örökös tiszteletbeli elnökeinek választotta meg.

A tisztújító közgyűlésen a tagság egyhangúan

 
  

Szabó Béla nyá. mérnök alezredest

szavazta meg elnöknek.

A vezetőséget továbbá

Gerle László nyá. mérnök alezredes, mint szervezési felelős;

      Laczkovszky János nyá. mérnök alezredes, mint közművelődési felelős;

      Hajdú Pálné nyá. polgári alkalmazott, mint gazdasági felelős

      Kertész Zsigmond nyá mérnök alezredes – az időközben elhunyt Nagy István nyá.
            mérnök alezredes helyett – , mint szociális és kegyeleti felelős;

      Csendes László nyá. mérnök alezredes – állandó megbízással, mint információs felelős

tagok alkották.

A vezetőség számára ez a periódus nem volt könnyű időszak a Tagozat életében, mert egyrészt nagyon sokan eltávoztak a háború utáni katonai térképészet résztvevői közül, akik heroikus küzdelemmel hajtották végre a katonai újfelmérést – másrészt a Házban történő elhelyezés is alapvetően megváltozott. A nehézségeket az elnök nagyon következetes munkával igyekezett tompítani, nemcsak a Klub vezetésével és a társtagozatokkal törekedett jó kapcsolatokra, hanem folyamatos informáliskapcsolata volt az Intézet vezetésével.

2012-ben a Térképész tagozat szervezte meg a Klub kiállítását, amelynek témája Tóth Ágoston Ráfáel honvéd ezredes életének, munkájának emléket állító kiállítás volt.

Az elnöki lelkiismeretes munka váratlanul problémát okozott a Tagozat számára, mert Szabó Béla nyá. mérnök alezredest a Klub vezetősége – a 2014-es tisztújítás alkalmából – két nagyon fontos pozíció betöltésére kért fel, nevezetesen az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja titkárának és a HOKOSZ ügyvezető titkárának. A pozíciók vállalása mellett a számítógépes nyilvántartások megteremtése, a mindkét szervezet számára egy folyamatos HONLAP fenntartása és üzemeltetése, valamint az OBSITOS újság szerkesztésének átvétele is elvárás volt.

A kihívás nagy volt, de a Klub korábbi vezetése – ismerve az alezredes eddigi szakmai pályáját – bízott abban, hogy a jelölt teljesíteni fogja ezt a feladatat is.

A tagozat tisztújítása keretében a jelölőbizottság javaslatára 2014. november 3-án egyhangú szavazással új vezetőséget választott.

Tagozat elnöke: Szabóné dr. Szalánczi Erika honvédségi nyugdíjas;

Tagozat titkára: Molnár László nyá. mérnök alezredes;

Vezetőségi tagok

Gazdasági felelős: Molnár Emília nyá. mérnök alezredes;

Szociális és kegyeleti felelős: Kertész Zsigmond nyá. mérnök alezredes

Kulturális és kommunikációs felelős: Dr. Tremmel Ágoston nyá. mérnök ezredes.

A Klub tisztújítására, azaz a küldöttgyűlésre a Tagozat küldöttnek jelölte:

- a megválasztott új elnököt,

- a megválasztott új titkárt,

- valamint a leköszönő tagozatelnököt.

A Tagozat élete továbbra is az addig megszokott keretek között folyt. A Művelődési Háznak köszönhetően minden hónap első hétfőjén a – a régi eszpresszó helyén kialakított helyiségben  – tartja az összejöveteleit. Az összejöveteleken a közös élmények felelevenítése mindig megfiatalítja az egyre idősödő állományt. Az összejövetelek mindig egy úgynevezett hivatalos résszel kezdődnek, amikor az elnök ismerteti a Klub tervezett közös rendezvényeit, az időközben történt eseményeket, esetleges jogszabályi változtatásokat. Kedves színfoltja az összejöveteleknek a kerek évfordulókat ünneplő tagok köszöntése és megajándékozása. Ezt követően szabad beszélgetés, poharazgatás és pogácsa mellett tölt el a tagság másfél-két órát. Sajnálatos módon a tagozat az utóbbi 2-3 évben nagy veszteségeket szenvedett el. Számos – az összejöveteleken korábban mindig jelen lévő bajtársunkat, kollégánkat veszítettük el, többen egészségi állapotuk miatt nem tudják már vállalni az utazással járó nehézségeket.

A Tagozat egyre öregszik, kevés az új belépő. Ennek legfőbb oka, hogy a Magyar Honvédséget ért változások következtében sok térképész kolléga viszonylag fiatalon – sok esetben 50 év alatt, vagy még fiatalabban – került szolgálati nyugállományba. Értelemszerűen ez azzal járt, hogy a kollégák a nyugdíj mellett még munkát vállaltak, és a munkahelyről már nehezebben jönnek el a rendezvényeinkre. Ezek a kollégák életkorukból is adódóan még igazából nem érzik hiányát azoknak a kapcsolatoknak, amelyek a szolgálati évek alatt összekötötték őket. Gyakorlatilag a 70-80 éves korosztály után, néhány kivételtől eltekintve az 55-60 évesek csak ritkán kapcsolódnak be a tagozat életébe.

A tagozat jelenlegi vezetésének is nagyon jó a kapcsolata a két jelenlegi térképész szervezettel. A kapcsolattartást nagyban megkönnyíti, hogy mind a két szervezet a Szilágyi Erzsébet fasorban működik, ugyanúgy, mint a jogelőd intézmények. A tagozat elnökét a két intézmény folyamatosan tájékoztatja az esetleges elhalálozásokról is. Minden évben, az év végén megtartott Nyugdíjas találkozó ad arra alkalmat, hogy a Térképész tagozat aktív tagjai – személyes beszélgetésekkel hívják és biztassák a korábbi és újonnan nyugdíjba került munkatársakat a klubhoz történő csatlakozásra.

A 2000-es években az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja örökös tagjai közé a Térképész Tagozatból

Juhász Béla nyá. alezredest,

Dr. Rabi István nyá. mérnök ezredest,

Dusnoki Sándor nyá. mérnök ezredest,

Rónai László nyá. mérnök ezredest,

Laczkovszky János nyá. mérnök alezredest,

Visztra Barnáné (Terike) honvédségi nyugdíjast.

választották meg.

A Térképész Tagozat örökös tagjai lettek

Gerle László nyá. mérnök alezredes,  2011-ben,

Kertész Zsigmond nyá. mérnök alezredes,

Hajdú Pálné (Marika) honvédségi nyugdíjas.