Tagozatok

Repülő-légvédelmi tagozat

A Repülő és Légvédelmi Tagozat megalakulása, története

   A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubjának elődjét, a Néphadsereg Nyugállományú Tisztek, Tiszthelyettesek Budapesti Klubja néven, 74 tiszt és tiszthelyettes döntésével 1961. április 6-án Budapesten, az V. kerület Veres Pálné u. 1. szám alatt szervezték meg. Fő kezdeményezői Réczey Ferenc vezérőrnagy, Ujvári Sándor ezredes és Hoffmann Ernő alezredes voltak. Az épület akkor a Tiszti Kaszinó nevet viselte, amelynek főbejárata a Váci utcáról nyílt. Az épület neve később Művelődési Házra változott.

   A Klub elnöke 1973-tól Sárközi Sándor ezredes lett, aki 2009-ben bekövetkezett haláláig tagozatunknak is aktív tagja maradt.

   A Klub taglétszáma évről-évre nőtt és 1976-ra, a Klub fennállásának 15. évére, elérte az 1500 főt. Összetételében megtalálhatóak voltak az egyes haderőnemtől nyugállományba vonult tisztek és tiszthelyettesek, valamint az egykori polgári alkalmazottak. A jól szervezett és vonzó klubélet, a folyamatosan bővülő létszám és a sűrűsödő programok rendkívüli koordinációt, előkészítő-szervező munkát és odafigyelést igényelt, ezért szükségessé vált a fegyvernemenkénti szekciók (később tagozatok) létrehozása és társadalmi bizottságok általi vezetése.

1978-ban megalakult a Tagozatunk jogelődje

   1978. áprilisban, az első fegyvernemi bizottságok között, megalakult Tagozatunk jogelődje a Légvédelmi Társadalmi Bizottság. Ennek első vezetője Kérészy István nyá. ezredes volt, tagjai: Nényei László, Kovács Bertalan, Kerti Imre, Rácz Antal, Kanász Béla és Kovács Imre nyá. alezredesek voltak. Ekkor a taglétszám közel száz fős volt.

   Még ebben az évben Kérészy István nyá., ezredes egyéb elfoglaltsága miatt, Demeter Károly ezredesnek adta át a Társadalmi Bizottság vezetését, amely létszámában kibővült Fodor László, Kertész Gyula és Tóth Béla nyá. alezredesekkel. A klubnapjaink és szakmai napjaink 1979-től váltak rendszeressé, amikor megszervezték a légvédelem időszerű helyzetéről szóló tájékoztatókat, a fegyvernemekről szóló filmvetítéseket.

1979-ben a Légvédelmi Társadalmi Bizottság vezetői voltak:

   Tiszteletbeli elnök: Szilágyi László nyugállományú vezérőrnagy.

   Elnök: Demeter Károly nyugállományú ezredes.

   Titkár: Bodó Mihály nyá. őrnagy.

   Vezetőség tagjai: Fogarassy József, Nényei László, Markovics Andorné, Kanász Béla, Rácz Antal.

   Az írott emlékeink szerint a fegyvernemi szekciókat akkoriban fegyvernemi szakcsoportnak nevezték, amelyeket társadalmi bizottságok vezetettek. Időközben szakcsoportunk megnevezése is Légvédelmi és Repülő Szakcsoportra változott. A szakcsoport és a légvédelmi haderőnem között a kapcsolatot összekötők biztosították. Kezdetben az Országos Légvédelmi Parancsnokságnál Bihari László ezredes, majd Csizmadia Károly ezredes és Mihály Ferenc ezredes volt az összekötő.

A Tagozat elnevezés a 80-as évek végére honosodott meg. A Tagozat az éves közgyűléseit az OLP éttermében, majd a létszám növekedése miatt a színházteremben önállóan tartotta meg.

   Az 1980-as években vezetőség tagjainál is történtek változások, bekerült a vezetőségbe elnökhelyettesként Iván Dezső nyá. ezredes, tagként Kerti Imre, Bihari László és Janik László.

   1985-ben a közgyűlés Simon István nyá. alezredes személyében új titkárt választott. Kialakultak az éves feladatok, a tevékenységi területek, s közöttük is kiemelt szerepet töltött be a szociális és kegyeleti munka. A csapatokkal, fegyvernemekkel való kapcsolatot az évente megrendezett csapatlátogatások biztosították. A Tagozat aktívan együttműködött a Magyar Honvédelmi Szövetséggel és a polgári védelem szervezeteivel.

   Tagdíjfizetés 1984. január 1-jétől lett bevezetve. A differenciált éves tagdíjat 60 Ft-tól 240 Ft-ig lehetett vállalni, illetve fizetni.

Rendszerváltozás – új működési feltételek

   A Klub az egyesületi törvénynek megfelelően átalakult, politikai pártoktól független, önálló egyesületté vált. A tagozatok is ennek szellemében kezdték meg, illetőleg folytatták tevékenységüket. Előtérbe került az önálló tervezés, szervezés és gazdálkodás.

   A Légvédelmi és Repülő Tagozat megújította és kiegészítette a vezetőséget és növelte a tagság létszámát.

A Tagozat 1991. évben új vezetőségét választott:

            Elnök: Pompor István nyá. vezérőrnagy.

            Titkár: Dr. Simon István nyá. alezredes.

            A vezetőség tagjai: Molnár János nyá. alezredes, Somodi Károlyné nyá. százados, Prépost József alezredes, Gelencsér György ezredes, Bihari László ezredes, Jakab János alezredes; Bánhegyesi Mihály főtörzsőrmester, Dzsugán Józsefné kpa.

Később, elhalálozás miatt, Maloványi Sándor alezredes lett a titkár, a titkárhelyettesé pedig Prépost József alezredest választották. Ekkor alakult ki a Tagozat éves munkatervezésének rendje, valamint a vezetőségi ülések és klubnapok ma is érvényes rendszere.

   A katonai felső vezető szervezetek elnevezésében bekövetkezett változásnak megfelelően a tagozat elnevezése Repülő és Légvédelmi Tagozatra változott.

   Tagozatunk 1993-ban Stock János nyá. altábornagyot tiszteletbeli elnökké választotta, aki 2007-ben bekövetkezett haláláig megtartotta ezt a tisztséget.

   A 90-es években elkezdődött a katonai szervezeteknek a „karcsúsítása”, mellyel közel arányosan nőtt a nyugállományba helyezések száma, s következésképpen a Tagozat létszáma is megemelkedett.

   A Klub szervezetében is változás történt. Elnökséget és választmányt (később klubtanácsot) hoztak létre, amelyben a Tagozatunk is képviselteti magát.

A Tagozat vezető tisztségviselői a rendszerváltást követően:

            Elnök: 1992-2003-ig Pompor István nyá. vezérőrnagy,

                        2003-2014-ig Jakab János nyá. ezredes (2014-től tiszteletbeli elnök),

                        2014-től Dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. dandártábornok.

            Titkár: 1992-ig Dr. Simon István nyá. alezredes,

                       1993-1994-ig Dr. Maloványi Sándor nyá. alezredes,

                       1995-2003-ig Jakab János nyá. ezredes,

                   2003-2004-ig Gelencsér György nyá. ezredes,

                   2005-2011-ig Csomós Lajos nyá. vezérőrnagy,

                   2011-2014-ig Pantyi György nyá. alezredes,

                  2014-től Hegyi Flórián nyá. mk. ezredes

Vezetőségi tagok létszáma:

                 1991-1993-ig           9 fő;

                 1994-ben                 8 fő,

                 1995-ben               9 fő,

                 1996-ban               10 fő,

                 1997-1998-ig         12 fő,

                 1999-2000-ig         14 fő,

                 2001-2002-ig         15 fő,

                 2003-ban               12 fő,

                 2004-ben               13 fő,

                 2008-ban               13 fő,

                 2010-ben               14 fő.

                 2014-től                 10 fő

   Hagyományosan jó kapcsolatban vagyunk a Nyugállományúak – Honvédők Nagytarcsai Egyesületével, a Veszprémi Nyugállományúak Klubjával, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével, a Balassi Bálint Bajtársi Egyesülettel, a Bem József Bajtársi Egyesülettel, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége Budapesti Tagszervezetével és a Magyar Veterán Repülők Szövetségével, melyekben kettős tagjaink is vannak.

   Kulturális programjaink, ünnepségeink színvonalas lebonyolításában évtizedek óta kiemelkedő szerepet vállal a tagjainkból szerveződött öntevékeny művészeti csoportunk, a „Csipet Csapat”, melyet számos esetben kértek fel más szervezetek is műsoraik bemutatására.

   A Tagozat, valamint a Klub éves programjait a már hagyományosan megjelenő Programfüzet tartalmazza, melyet valamennyi klubtagunk megkap. Az abban szereplő kirándulások, előadások, kulturális rendezvények, múzeumlátogatások és egyéb programok általában minden esetben megvalósultak.

   A tagozat tagjainak száma 2015. novemberben 368 fő.

Együtt a Tiszta Égbolt Érdekvédelmi (Bajtársi) Egyesülettel

   A tagjainkból szerveződött Tiszta Égbolt Érdekvédelmi Egyesület  megalakulásától kezdve sokat tett azért, hogy rendezvényeink lebonyolítását, anyagi feltételeit biztosítsa. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az Egyesület tagsága 2010 novemberében elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, melyet a Fővárosi Bíróság jóváhagyott. Ennek megfelelően a 2011. november 26-i közgyűlésen a tagok a megnövekedett feladatokhoz igazodó elnökséget és ellenőrző bizottságot választottak.

   A Tiszta Égbolt Érdekvédelmi Egyesület 2015-ben módosította elnevezését és alapszabályát. Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület néven önállóan, de a Tagozattal szoros együttműködésben folytatja tevékenységét. 2016. januárban a Tagozat és az Egyesület Együttműködési Megállapodást kötött a közös tevékenység szabályozott keretek közé illesztése érdekében.

A Tagozat vezetőségének tagjai 2018. november 26-tól.

   A Tagozat 2018. november 26-án megtartott tisztújító közgyűlésen részben módosult a vezetőség összetétele.

A Tagozat jelenlegi vezetősége:

           Tiszteletbeli elnök: Jakab János ny. ezredes.

           Elnök: Dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. dandártábornok.

           Titkár: Hegyi Flórián  ny. mk. ezredes.

     Vezetőségi tagok:

            Bártfai Ferencné ny. alezredes,

            Büki Péter ny. alezredes,

            Kertész Antal ny. alezredes,

            Czigler Zsuzsanna ny. százados,

            Gávay Anna Mária cst.

            Oláh-Gránic Katalin cst.

            Pekári Izabella ny. kpa.

   A vezetőség által 2014-ben elfogadott SZMSZ a jelenlegi körülményeknek megfelelően szabályozza a Tagozat életét és gazdálkodását. A Tagozat kommunikációját és az információk hatékony cseréjét jól szolgálja a 2015-ben indított két Facebook oldal. Az egyik zárt, kizárólag a tagoknak, a másik nyílt, minden más érdeklődő számára elérhető.