Dokumentumok

Meghívó klubtanácsülésre (szept. 20-ra) [PDF]

BNYKLUB Számviteli politika 2018. [PDF]

BNYKLUB Pénzkezelési Szabályzat 1.sz.függelék [PDF]

BNYKLUB Bizonylati rend I.számú függelék [PDF]

BNYK Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata 3.számú függelék [PDF]

BNYKLUB Eszközök és források selejtezési szabályzata 4.számú függelék[PDF]

BNYKLUB Eszközök és források Értékelési Szabályzata 5.számú függelék[PDF]

 

 

2019-es bevallás [DOC]

A KLUB 2022. március 22.én elfogadott ÚJ ALAPSZABÁLYA  

Magyar Honvédség

Budapesti Nyugállományúak Klubja

Alapszabálya

a 2022. március 22. napján megtartott küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal, egységes szerkezetben

 

 

          A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja (a továbbiakban Klub) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján működő, önkéntesen létrehozott, civil szervezet.

 

I.

A KLUB ADATAI

 1. A szervezet neve: Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja
 2. A Klub rövidített elnevezése: BPNYKLUB
 3. A Klub székhelye: Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ

(1143 Budapest, Stefánia út 34–36.)

 1. A honlap címe: https://bpnyklub.hu
 2. Az e-mail-címe: bpnyklub@bpnyklub.hu
 3. A Klub adószáma: 19021241-1-42
 4. A Klub alapítása: 1961

 

II.

A KLUB CÉLKITŰZÉSE ÉS TEVÉKENYSÉGE

1. A Klub célja:

          A főleg Budapesten és vonzáskörzetében élő, a Honvédelmi Minisztérium (HM), a Belügyminisztérium (BM), a Magyar Honvédség (MH) és alárendelt szervezeteitől nyugállományba vonult honvédségi és belügyi nyugállományúak, nyugdíjasok és családtagjaik, szolgálati járadékosok, valamint a honvédelem ügye iránt érdeklődő és tenni akaró személyek civil szervezetbe tömörítése, a honvédséghez való tartozás érzésének megőrzése, a közösség életének és tevékenységének szervezése.

 

2. A Klub fenti céljait az alábbi tevékenységekkel kívánja megvalósítani:

 

 1. képviseli a honvédelem ügyét, ápolja a magyar hazafiság eszméjét, a közvélemény formálásával hozzájárul a honvédelem ügye társadalmi elismertségének erősítéséhez, valamint a hazafias neveléshez;
 2. ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg, különböző munkacsoportok, szekciók létrehozásával, találkozók szervezésével hagyományápoló programokat szervez és támogat;
 3. kapcsolatot tart az állami, önkormányzati és más civil szervezetekkel, alapítványokkal, a Klubon kívüli szakemberekkel, magánszemélyekkel;
 4. a tagozatok szakmai igényeinek megfelelő rendezvényeket, valamint kulturális, ismeretterjesztő és turisztikai programokat szervez;
 5. segíti a szociálisan nehéz helyzetben levő, és beteg klubtagokat, aktívan részt vesz látogatásukban, közreműködik segélyezésük megvalósításában;
 6. kapcsolatot tart az elhunyt tagjai hozzátartozóival, kapcsolat teremt az elhunyt volt szolgálati helye (ha van jogutód szervezet) és a hozzátartozók között;
 7. segítséget nyújt elhunyt tagjai temetésével kapcsolatos kegyeleti feladatok megoldásában;
 8. együttműködik más, nyugdíjasok ügyét képviselő szervezetekkel;
 9. ápolja a Klub és jogelődszervezetei múltját, gyűjti a történeti dokumentumokat, és szervezi azok bemutatását;
 10. részt vesz a nemzeti és történelmi emlékhelyek, a katonai emlékhelyek és emlékek védelmében és együttműködési megállapodás esetén azok megóvásában;
 11. segíti a tagozatok szakmai profiljához igazodó (pl.: kertbarát, bélyeggyűjtő, térképész stb.) pályázatokon való indulását, pályázataik elkészítését és beadását.

 

 

III.

 

A KLUB MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

 1. A Klub politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tőlük azt nem fogad el.
 2. A Klub céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdálkodási tevékenység végzésére jogosult.
 3. A Klub tagjai tagozatokba szerveződnek.
 4. A tagozat a Klub szervezetének alapegysége, és mint ilyen, a különböző programok, tevékenységek konkrét szervezésének és végrehajtásának színtere.
 5. Új tagozat alapításához legalább 10 fő szükséges. Az alapítást a klubtanács tudomásul veszi, a küldöttgyűlés hagyja jóvá.

 

 

IV.

Tagdíj

 1. A Klub tagjai a küldöttgyűlés által meghatározott összegű tagdíjat fizetnek, amelyet legkésőbb minden év május 31. napjáig kell egy összegben befizetni.
 2. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj teljes összegét a jogviszony létesítéstől számított 15 napon belül köteles befizetni.
 3. A tagozatok indokolt esetben tagdíjmentességet adhatnak.
 4. A tagok, – önkéntes felajánlásként –, a küldöttgyűlés által megszavazottnál nagyobb összeget is fizethetnek.
 5. A küldöttgyűlés, illetve a tagozatok vezetőségei – az éves gazdálkodási terv alapján – maguk döntik el, hogy az Alapszabályban meghatározott célok, feladatok és lehetőségek közül mire használja fel saját bevételeiket.

 

 

V.

 

A TAGSÁG

 

A Klub tagja lehet az a természetes személy, aki a Klub célkitűzéseivel egyetért, továbbá az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

 1. Klub tagjai

 

 • rendes (teljes jogú) tagok,
 • pártoló (korlátozott jogú) tagok,
 • örökös tiszteletbeli elnökök,
 • örökös tiszteletbeli tagok.

 

 1. Rendes tagok lehetnek: a HM, a BM, az MH és alárendeltségükbe tartozó szervezetek nyugállományba vonult, nyugdíjba helyezett, illetve szolgálati járadékos tagjai és azok közvetlen hozzátartozói, a hivatásos és a nyugállományúként elhunytak özvegyei, valamint a honvédelem ügye iránt érdeklődő és tenni akaró, más személyek.
 2. Pártoló tag lehet az a természetes jogi személy, amely az Alapszabályban foglalt célkitűzésekkel egyetért, a Klub és legalább egy tagozat működését támogatja.

 

 

 1. A Klub, illetve bármely tagozat:
  1. örökös tiszteletbeli elnöke lehet, a rendes tagok közül az, aki legalább 5 (öt) éven keresztül kiemelkedő elnöki tevékenységével jelentős mértékben elősegítette a Klub, illetőleg a tagozat tevékenységét, továbbá aki az Alapszabályban foglalt célok megvalósítását munkájával, tekintélyével jelentősen elősegítette, és köztiszteletnek örvend.
  2. örökös tiszteletbeli tagja lehet a rendes tagok közül az, aki legalább 10 (tíz) éven keresztül kiemelkedő tevékenységet folytatott, és jelentős mértékben elősegítette a Klub, illetőleg a tagozat működését, továbbá az, aki az Alapszabályban foglalt célok megvalósítását munkájával, tevékenységével, tekintélyével jelentősen elősegítette, és köztiszteletnek örvend.
  3. A Klubnak, illetőleg a tagozatoknak egyidejűleg több tiszteletbeli elnöke is lehet.

 

 

VI.

 

A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE

 

 1. A tagság a „Jelentkezési adatlap” elfogadásával keletkezik. A „Jelentkezési adatlapot” a tagozat vezetőségéhez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt a tagfelvételről. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
 2. A tagozat elnöke a belépési adatlapot – a felvétel tárgyában hozott döntéssel záradékolva – tudomásul- és nyilvántartásba vétel céljából a Klub titkárának továbbítja. A felvételt támogató javaslat beérkezése után a Klub titkára állítja ki az új tag számára a tagsági igazolványt.
 3. A Klub örökös tiszteletbeli tagjára és örökös tiszteletbeli elnökére a klubtanács tesz javaslatot a küldöttgyűlésnek; a tagozat örökös tiszteletbeli tagjára, örökös tiszteletbeli elnökére pedig a tagozatok vezetőségei tesznek javaslatot a tagozatok közgyűlésének. A cím adományozásáról a küldöttgyűlés, illetve a tagozat közgyűlése – a jelenlévő tagok egyszerű többségi határozatával – dönt.
 4. A pártoló tagsági viszony a Klub elnökségének a képviselőjével kötött írásbeli megállapodás alapján jön létre. A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a Klub és a tagozatok rendezvényein. Javaslattételre jogosultak, azonban nem szavazhatnak és tisztségre sem választhatók.

 

 

 

VII.

 

A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

 

 1. A tagsági jogviszony megszűnik:
 1. a tag kilépésével,
 2. a tag halálával,
 3. a tag kizárásával.

2.     A tagsági jogviszonyát a tag a tagozat vezetőségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatnak a vezetőséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3.     A tagozat vezetősége nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Klub tagjai közül azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezéseit súlyosan vagy ismételten megsérti.

A kizárási eljárást – bármely tag kezdeményezésére – a tagozat vezetősége folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a vezetőség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A vezetőség a kizárásról szóló határozatot az eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza, és 8 (nyolc) napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen (a kézbesítéstől számított 15 napon belül) a Klub küldöttgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően a Klub elnökségének haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli küldöttgyűlést. A küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A küldöttgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti, és 8 (nyolc) napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 1. A tagozat kizárása:
 1. Az a tagozat, amelyik egy éven keresztül nem működik, vagy amelynek tagjai két egymást követő évben nem fizetnek tagdíjat, és/vagy az alapszabály rendelkezéseit súlyosan vagy ismételten megsérti, a klubtanács döntése alapján kizárható. Az eljárásnak a tag kizárásával megegyező módon kell megtörténnie.
 2. Az a tagozat, melynek létszáma tíz fő alá csökken, megszűnik.
 3. A tagozat kizárásával, vagy megszűnésével egyidejűleg az adott tagozathoz tartozó tagok tagsági jogviszonya megszűnik, ha a tagozat megszűnésétől számított 30 napon belül valamelyik másik – működő – tagozatba, igazolható módon nem jelentkeznek át.

 

VIII.

 

A TAGOK JOGAI

 

A Klub tagja jogosult:

 

 • a Klub és a tagozat tevékenységében és rendezvényein részt venni;
 • a tagozat közgyűlésén szavazati jogát gyakorolni, felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
 • a Klub irataiba betekinteni;
 • arra, hogy a Klub tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben kizáró ok nem áll fenn;
 • a közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

 

IX.

 

A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI

 

 

A Klub tagja köteles:

 • a Klub célkitűzéseinek megvalósításában részt venni, rendezvényeit esetenként személyes részvételével támogatni;
 • a Klub Alapszabályának, döntéshozó szervei határozatainak a rá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
 • a tagdíjat annak esedékességéig rendszeresen befizetni;
 • lakcímének és egyéb adatának megváltozását nyolc napon belül a tagozat elnökségének bejelenteni.

 

 

X.

A Klub szerveZETI ELEMEI

A Klub szervezeti elemei:

 1. a küldöttgyűlés
 2. a klubtanács
 3. az elnökség
 4. a felügyelőbizottság
 5. a bizottságok
 6. a tagozatok

 

 

 

A Küldöttgyűlés

 1. A küldöttgyűlés a Klub döntéshozó szerve.
 2. A küldöttgyűlés tagjai a klubtanács tagjai, a tagozatok választott titkárai, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai. A küldöttek mandátuma megegyezik a Klub tisztségviselőinek megbízatására vonatkozó időtartammal.
 3. A küldöttgyűlésen a küldötteken kívül a küldöttgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály, vagy a küldöttgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A tisztújító küldöttgyűlésre a jelölteket meg kell hívni.
 4. A küldött a szavazati jogát a küldöttgyűlésen meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában, írásba kell foglalni, és azt a küldöttgyűlés levezető elnökének a küldöttgyűlés kezdetén átadni.
 5. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
  • az alapszabály módosítása;
  • a Klub megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
  • a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
  • az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
  • az éves beszámoló – ezen belül a Klub gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről szóló, az elnökség által készített jelentés – elfogadása;
  • a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
  • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Klub saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
  • a Klubtagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
  • döntés mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.
 6. A küldöttgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
 7. A küldöttgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Klub székhelyére hívja össze írásban, a kézbesítést visszaigazoló módon való elküldéssel.
  • a küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, akkor azt csak úgy lehet megtartani, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul.
 8. A küldöttgyűlési meghívó tartalmazza a Klub nevét, székhelyét, a küldöttgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
 9. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a küldöttgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt küldöttgyűlés helyszínét és időpontját, valamint az arra történő felhívást, hogy a megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
 10. A küldöttgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül a tagok és a Klub szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség két napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat – minden esetben – annak meghozatalától számított legkésőbb két napon belül (igazolható módon) közölni kell a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 1. Az elnökség köteles a küldöttgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:
 • a Klub vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 • a Klub előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 • a Klub céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott küldöttgyűlésen kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Klub megszüntetéséről dönteni.

 1. A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
 2. A küldöttgyűlés megnyitását követően legelőször meg kell állapítani a határozatképességet. A küldöttgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a szavazatszámláló bizottságot.
 3. A küldöttgyűlésről az Ectv. törvény szerinti jegyzőkönyvet, a megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni.
 4. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
  • akit a határozat kötelezettsége vagy felelőssége alól mentesít, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki nem a Klub tagja;
  • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 5. A küldöttgyűlés a határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Klub alapszabályának módosításához, a Klub egyesüléséhez és szétválásához, az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 6. A küldöttgyűlési határozatokat a levezető elnök a küldöttgyűlésen szóban kihirdeti, és az érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban – igazolható módon – is közli, és a Klub honlapján egyidejűleg közzéteszi.

 

A KLUBTANÁCS

 1. A klubtanács a Klub vezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A klubtanács tagjai: az elnökség és a tagozatok elnökei. A klubtanács ülésein a felügyelőbizottság egy tagja részt vesz.
 2. A klubtanács üléseit a Klub elnöke vezeti, aki egyben a klubtanács elnöke is.
 3. A klubtanács jogosult:
 4.  az Alapszabály kivételével a Klub működésével kapcsolatos dokumentumok, úgy, mint a Szervezeti és működési szabályzat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat, a tisztségviselők feladatkörének meghatározására, valamint a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, úgy, mint a Számviteli politika, és a Gazdálkodási szabályzat elfogadására és módosítására;
 5. a tervezett, vagy soron kívüli feladatok elvégzésére állandó vagy ideiglenes bizottságok létrehozására;
 6. a küldöttgyűlés elé terjesztendő beszámolók, az éves munka- és költségvetési tervek jóváhagyására;
 7. a Klub érdekében kiemelkedő munkát végzőket a Klub nevében erkölcsi, vagy tárgyi elismerésben részesíteni, illetve elismerésre javasolni az illetékes szervekhez;
 8. a ciklus utolsó évében a tagozatok javaslatainak figyelembe vételével, jelölőbizottsági elnököt és két tagot választani;
 9. az Alapszabály előírásait (pl. tagdíjfizetés elmulasztása) két egymást követő évben megszegő tagozat kizárására;
 10. rendkívüli küldöttgyűlés összehívására.

 

4.       A klubtanács tagjainak megbízatása megszűnik:

 • a megbízás időtartamának lejártával;
 • visszahívással;
 • lemondással;
 • a klubtanács tagja halálával;
 • a klubtanács tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A klubtanács tagja a megbízatásáról a klubtanács elnökéhez címzett nyilatkozattal, indokolás nélkül, bármikor lemondhat. A klubtanács működőképességének megőrzése érdekében, a lemondás egy új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 1. A klubtanács tagja az a személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 2. A klubtanács üléseit kéthavonta, de évente legalább négy alkalommal tartja, melyeket az elnök a X. 7-8. pont szerint hívja össze.
 3. A klubtanács a határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A klubtanács akkor határozatképes, ha az ülésén a tagok több mint a fele jelen van. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel szemben a X. 15. pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn.
 4. A klubtanács a határozatait az ülésén szóban hirdeti ki. A határozatban érintett tagokkal, tagozatokkal a határozatot, az annak meghozatalát követő nyolc napon belül írásban, igazolható módon is közölni kell, és a Klub honlapján egyidejűleg közzétenni.

 

Ülés tartása nélküli határozathozatal

 

 1. Jelen Alapszabály lehetővé teszi az ülés tartása nélküli határozathozatalt. Az ilyen határozathozatalt az elnökség csak abban a kivételes esetben alkalmazhatja, ha a küldöttgyűlés, illetve a klubtanács ülésének összehívására, s azon a tagok személyes részvételére valamilyen korlátozó intézkedés miatt nincs lehetőség.
 2. Az ülés összehívását az elnök meghívó kiküldésével kezdeményezi.
 3. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség részére.
 4. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a törvény határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne az ülés megtartása esetén.
 5. Ha bármely tag a küldöttgyűlés vagy klubtanács ülésének megtartását kívánja, akkor azt az akadályozó körülmények megszűnését követően haladéktalanul össze kell hívni.
 6. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi szavazásra jogosult tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal.
 7. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.

 

 

ELNÖKSÉG

 

 1. Két klubtanácsi ülés közötti időszakban az a Klub napi ügyeinek intézését a Klub elnöksége végzi.
 2. Az elnökség tagjai: a klubelnök, az ügyvezető elnök, az elnökhelyettesek, a klubtitkár és a pénztárnok. Az elnökség ülésein a felügyelőbizottság egy tagja részt vesz.
 3. Az elnökség tagjait tisztújító küldöttgyűlés választja meg öt év határozott időtartamra. Az elnökség bármely tisztségviselőjének – mandátuma lejárta előtt bekövetkezett – lemondása esetén új tagot jelöl ki, vagy a tárgyév végén tartandó küldöttgyűlésen új tagot (tagokat) választ.
 4. Az elnökség szükség szerint ülésezik, és a klubtanácsi ülések között felmerülő kérdésekben, illetve napi ügyekben dönt. Döntéseiről a soron következő klubtanácsülésen köteles beszámolni.
 5. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
 • a Klub napi ügyeinek vitele, a klubtanács hatáskörébe nem tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 • a beszámolók elkészítése és azoknak a klubtanács egyetértésével a küldöttgyűlés elé terjesztése;
 • az éves gazdálkodási és költségvetési terv elkészítése és annak – a klubtanács egyetértésével – a küldöttgyűlés elé terjesztése;
 • az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó, a küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 • a küldöttgyűlés és klubtanácsülések összehívása, erről a tagság és a Klub szervezeteinek értesítése;
 • az elnökség által összehívott küldöttgyűlések és klubtanácsülések napirendi pontjainak meghatározása;
 • részvétel a küldöttgyűléseken és klubtanácsüléseken, válaszadás az azokon felmerült, a Klubbal kapcsolatos kérdésekre;
 • a Klub tagjainak nyilvántartása;
 • a Klub határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek, nyilvántartásainak vezetése;
 • a Klub működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 • a Klubot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és szükség esetén a vonatkozó törvényben előírt intézkedések megtétele;
 • együttműködés a HM és MH szervezetekkel, az ezzel kapcsolatos teendők szervezése és koordinálása;
 • állásfoglalás az azonnali döntéseket igénylő kérdésekben és mindazon feladatok ellátása, amelyeket a küldöttgyűlés rábíz, a napi élettel kapcsolatos feladatok szervezése és végzése;
 • a különböző célirányos, a civil szervezetek számára meghirdetett pályázatok kiírásának figyelemmel kísérése, és az azokon való részvétel eldöntése;
 • segíteni, figyelemmel kísérni és egyeztetni a tagozatok tevékenységét, szervezni és koordinálni azok együttműködését;
 • a Klub nevében szerződések, együttműködési megállapodások kötése;
 • együttműködés mindazon szervezetekkel, amelyek képviselik a honvédségi nyugdíjasok általános és sajátos érdekeit;
 • rendszeres időközönként a tagozatok titkárai részére titkári értekezletet tartani;
 • rendszeres továbbképzés szervezése a tagozatok választott ügyintézői részére;
 • döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.

 

 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

 

 1. A küldöttgyűlés a klubtanács megválasztásával egy időben – azonos időtartamra – háromtagú felügyelőbizottságot (elnököt és két tagot) választ, akik nem lehetnek a klubtanács tagjai.
 2. A felügyelőbizottság a Klub működésének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzésére hivatott szerv.
 3. Feladata a jogszabályok, az alapszabály, a küldöttgyűlés előírásai, határozatai végrehajtásának felügyelete, valamint a klubtanács és az elnökség tevékenységének ellenőrzése, a Klub gazdálkodása, pénz- és egyéb dologi vagyona kezelésének, felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése.
 4. Az ellenőrzések eredményének megállapításait írásban rögzíti, amelyről az elnököt és a klubtanácsot írásban tájékoztatja, illetve a küldöttgyűlés előtt évente beszámol.
 5. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a klubtanács, és az elnökség ülésein.
 6. A felügyelőbizottság az ügyrendjét saját maga készíti el.
 7. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
 8. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

 

 

ÁLLANDÓ, ÉS ESETI BIZOTTSÁGOK

 

 1. A Klub céljainak megvalósítása érdekében a gyakorlati szervező, irányító munka végzésére, a klubtanács állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre, illetve szüntethet meg.
 2. A bizottságokba a tagozatok meghatározott számú tagot delegálhatnak.
 3. A bizottságok szükség szerint – általában havonta – üléseznek.

 

 

 

TAGOZATOK

 

A tagozatok a Klub szervezetének alapegységei és a feladatok végrehajtásának színterei.

A tagozatok vezetése, feladataik és hatáskörük:

 • a tagozatok a Klub tisztújító küldöttgyűlését megelőző két hónap folyamán, más esetekben (lemondás, elhalálozás stb.) az év végén, saját közgyűlésükön tagozatelnököt, tagozattitkárt (aki egyben a tagozat küldötte is lesz) és a tagozat létszámának megfelelő számú tagozatvezetőséget választanak. A tagozat bármely tisztségviselőjének – mandátuma lejárta előtt bekövetkezett – lemondása esetén új tagot jelöl ki, vagy a tárgyév végén tartandó közgyűlésen új tagot (tagokat) választ.
 • a tagozatok tiszteletbeli elnököt és tiszteletbeli tagot is választhatnak;
 • a tagozatok vezetőségein belüli munkamegosztást a testületek saját hatáskörben állapítják meg;
 • a tagozatok tevékenységét az Alapszabály, a Klub éves munka- és rendezvényterve, valamint a tagozatok saját éves munkatervei határozzák meg;
 • új klubtagot a tagozatok vezetősége vesz fel, amelyhez a VI./1-2. pontjában leírtak szolgálnak alapul;
 • a tagsági viszony megszűnése esetén a tagozatok vezetőségeinek a VII. 1–3. pont szerint kell eljárniuk;
 • a tagozatok nyilvántartást vezetnek tagjaikról, beszedik a tagdíjat, és azt befizetik a Klub pénztárába;
 • a tagozatok vezetőségei évi egy alkalommal beszámolnak a tagságnak a tagozat tevékenységéről, a vezetőség munkájáról, valamint a pénzügyi gazdálkodás helyzetéről, és beterjesztik jóváhagyásra a tagozat következő évi program-, illetve munkatervét.

 

 

XI.

 

A KLUB KÉPVISELETE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI,

FELADAT- ÉS HATÁSKÖREIK

 

 1. A Klubelnök:
 • Képviseli a Klubot. Képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános, módja: önálló.
 • Összefogja és koordinálja a Klub és a választott tisztségviselők tevékenységét, előkészíti és levezeti a klubtanács üléseit.
 • Kapcsolatot tart a HM-mel, és más támogató szervezetekkel, megköti az együttműködési megállapodásokat.
 • a Klub kiadványainak felelős kiadója. Távollétében az ügyvezető elnök helyettesíti.

név: dr. Keszthelyi Gyula

anyja neve: Fodor Aranka

lakhely:1044 Budapest, Fiumei út 16. II. lh. III. em. 3.

 

 1. Ügyvezető elnök:
 • Az elnök akadályoztatása esetén képviseli a Klubot. Képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános, módja: önálló.
 • Összeállítja a gazdálkodási terveket, szervezi a Klub pénzügyi-gazdasági, ezen belül a tervezési, végrehajtási, beszámolási és könyvvezetési feladatokat.
 • Ellenőrzi a Klub pénzforgalmát és a pénztárnok tevékenységét.
 • Szervezi a pályázatokon való részvételt, intézi a Klub gazdasági ügyeit, irányítja az ügyintézők tevékenységét.
 • Távollétében a titkár helyettesíti.

 

név: Vörös László Lajosné; szül. név: Molnár Zsuzsanna

lakhely: 1048 Budapest, Lakkozó u. 39. 2/d

 

 1. Elnökhelyettesek:
 • Az elnök akadályoztatása esetén képviselik a Klubot. Képviseleti joguk gyakorlásának terjedelme: általános, módja: önálló.
 • Tervezik, szervezik és irányítják bizottságaik tevékenységét,
 • Részt vesznek a munka- és költségvetési tervek elkészítésében, a pályázatok kidolgozásában.

 

 

Az Informatikai bizottság elnöke:

név: Szabó Attila

lakhely: 1101 Budapest, Hungária krt. 5–7.

 

A Közművelődési bizottság elnöke:

név: Lakatosné Szathmáry Olga szül. név: Szathmáry Olga

lakhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 183/5.

 

A Szociális és kegyeleti bizottság elnöke:

név: Fotul József

lakhely: 1134 Budapest, Gidófalvy u. 13. IV. em. 3.

 

 1. Klubtitkár:
 • Szervezi a küldöttgyűlés, a klubtanács és az elnökség döntéseinek végrehajtását.
 • Folyamatosan tartja a kapcsolatot a tagozatok vezetőségeivel, elkészíti klubtanács beszámolóját, tartja a kapcsolatot más nyugdíjas szervezetekkel.
 • Előkészíti a klubtanács és az elnökség üléseinek napirendi anyagait, közreműködik a tervek elkészítésében, a munka megszervezésében.
 • Vezeti és őrzi a nyilvántartásokat, határozatokat, szervezeti okiratokat és egyéb okmányokat, dokumentumokat.
 • Felügyeli a klubhelyiséget és a rendezvényeket, felügyeli az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok betartását.
 • Távollétében feladatait az elnökhelyettesek és a pénztárnok osztják meg egymás között.

név: Jenei József

lakhely: 2200 Monor, Brassó u. 11/a

 

 1. Pénztárnok:
 • Végzi a könyvelői feladatokat, intézi a pénzügyeket, kezeli a pénztárt.
 • Feladatát a klub ügyvezető elnökének irányításával látja el.
 • Távollétében a helyettesítésével megbízott személy, vagy az ügyvezető elnök helyettesíti.

név: Bartos Lászlóné szül. név: Szalay Éva

lakhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 80. III. em. 13.

 

 1. Felügyelőbizottság elnöke:
 • Szervezi és irányítja a bizottság tevékenységét.
 • Vizsgálja a Klub vagyonával történő gazdálkodás szabályszerűségét, a számviteli törvény előírásainak végrehajtását, a működéssel kapcsolatos nyilvántartásokat.

név: dr. Pásztó György

lakhely: 2145 Kerepes, Bajcsy Zsilinszky u. 119.

 

 1. Felügyelőbizottság tagjai:

név: Bihari Jánosné, szül név: Kónya Ida

lakhely: 2114 Valkó, Szabadság út 102.

név: Kaszásné Bokor Gabriella, szül. név: Bokor Gabriella

lakhely: 1162 Budapest, Fácánkert u. 8–10.

 

 1. Tiszteletbeli elnökök:
 • A Klub, a klubtanács munkájának segítése.
 • A Klub küldöttgyűlésén és a klubtanács ülésén tanácskozási joggal jogosultak részt venni.

 

 

XII.

 

A KLUB GAZDÁLKODÁSA

 

A Klub az Alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik.

 

 1. A Klub működéséhez szükséges anyagi és pénzügyi feltételek forrása:
 1. A tagság által rendszeresen fizetett tagdíj.
 2. A Klub rendes és pártoló tagjai által felajánlott pénzbeli és tárgyi támogatások.
 3. Az adó 1%-ból kapott összeg.
 4. A HM és az alárendeltségébe tartozó szervek, szervezetek által nyújtott támogatások.
 5. A pályázatokon elnyert, valamint az alapítványoktól kapott támogatások, adományok.

 

 1. A Klub költségei, kiadásai:

a) Az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

b) A Klub szervezetének működési költségei, az adminisztrációs költségek.

c) A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó költségek.

d) A tagozatok részére elszámolási kötelezettséggel átadott pénzeszközök.

e) Egyéb költségek.

f) Meghatározott célra felhasználható adomány.     

 

 1. A Klub gazdálkodásának rendje:
  1. A Klub az ezen okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik.
  2.  A Klub tartozásaiért saját vagyonával felel. A Klub tagjai – a tagdíj befizetésén kívül – a Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
  3. A Klub által okozott kár, illetve a Klubnak okozott kár megtérítésére a Polgári törvénykönyv szabályai irányadóak.
  4. A Klub bevételeinek (a tagdíj, a Klub részére befolyt pályázati bevételek és az adó 1%-a) felhasználásáról a küldöttgyűlés a klubtanács egyetértésével – az éves gazdálkodási terv alapján – határoz.
  5. A Klub az éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet alapján, a készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el.
  6. Az éves költségvetést úgy kell megtervezni, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlyban legyenek.
  7. A Klub a vagyonának kezelését, a gazdálkodását, a könyvvezetését, a bevallási és az adatszolgáltatási tevékenységét, valamint az egyéb kötelezettségeit a vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazásával végzi.
  8. A Klub a törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének a Számviteli törvény – az egyszerűsített éves beszámoló közzétételi előírásának megfelelően – valamint a Klub honlapján keresztül, hírlevélben tesz eleget, és itt ad tájékoztatást a működéséről és az adományok felhasználásáról.

 

 

XIII.

Egyéb rendelkezések

 

 1. A Klub megszűnik, ha:

a) a küldöttgyűlés a feloszlatásáról határoz;

b) másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad);

c) a bíróság feloszlatja;

d) törvényességi eljárás eredményeként a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszűnését.

 

2. A Klub jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnéséről a küldöttgyűlés határoz. Az egyesülésre, szétválásra, átalakulásra vonatkozóan a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A Klub a Magyar Honvédséghez kötődő társadalmi szervezet és ezért jogutód nélküli megszűnés esetén, a honvédség idősgondozási körébe tartozó tagok adatait tartalmazó iratokat, valamint a gyűjtött, tárolt és készített iratokat, fényképeket, tárgyakat megőrzésre a HM illetékes szerve részére kell átadni.

 

4. Jogutód nélküli megszűnés esetén a vagyoni kötelezettségi eljárást és a tételes pénzügyi elszámolást követően fennmaradó vagyont a Budapest Helyőrség Szociális Alapítvány részére kell átadni. Ennek végrehajtásáról az illetékes nyilvántartó bíróság vagy törvényszék a Klub törlését kimondó határozatában rendelkezik.

 

 

XIV.

 

Záró rendelkezések

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

 

 

Budapest, 2022. március. 22.

 

..........……………………..

Dr. Keszthelyi Gyula

a Klub elnöke

 

Az Alapszabály az elfogadás napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2015. szeptember 8-án elfogadott Alapszabály érvényét veszti.

 

Tanú:

Lakcíme:

Személyazonosító igazolvány száma:

 

Tanú:

Lakcíme:

Személyazonosító igazolvány száma:

 

 

Alapszabály 1. számú melléklete

 

A tagozatok felsorolása

 

 1. Bélyeggyűjtő tagozat

 2. Budaörsi tagozat

 3. Elhelyezési és építési tagozat

 4. Fegyverzeti tagozat

 5. Felderítő-I. tagozat

 6. Felderítő-II. tagozat

 7. Gábor Áron Tüzér tagozat

 8. Gödöllői tagozat

 9. Hadihajós tagozat

10. Hadkiegészítő tagozat

11. Hadtáp tagozat

12. Harminckettesek Baráti Köre

13. Hátországi tagozat

14. Híradó tagozat

15. Informatikai tagozat

16. Kártya klub

17. Kertbarát tagozat

18. Közlekedési tagozat

19. Műszaki tagozat

20. Nemzetbiztonsági tagozat

21. Nőtagozat

22. Összfegyvernemi tagozat

23. Pénzügyi tagozat

24. Rákóczista tagozat

25. Repülő- és légvédelmi tagozat

26. Személyügyi tagozat

27. Térképész tagozat

28. Törzsasztal tagozat

29. Vegyivédelmi tagozat

Gazdálkodási Szabályzat [DOC]