Tagozatok

A Budapesti Nyugállományúak Klubja (a továbbiakban: Klub) közel 2000 tagja, jelenleg 28 tagozatba szerveződött. A tagozatokat általában a tagok aktív szolgálati idejük alatti, szervezeti, szakmai, érdeklődési, hobbi, rokoni/családi, vagy a lakóhelyük szerint csoportosult személyek hozzák létre, és alkotják. Új tagozat alapításához legalább tíz fő jelentkező szükséges. Egy tag, egyidejűleg több tagozatnak is lehet tagja.

A tagozatok a Klub szervezetének alapegységei. Döntési joggal rendelkeznek a tagok felvételről, illetve a tagság megszüntetéséről, valamint színterei, a napi klubélet, a különböző feladatok, programok, tevékenységek megszervezésének és végrehajtásának.

A klubtagság, a tagozat vezetőségéhez benyújtott „Jelentkezési adatlap” elfogadásának napján keletkezik, és a tag, a tagozatvezetőségéhez – akár indokolás nélkül – benyújtott írásbeli lemondásának, a vezetőséghez történő beérkezése napján szűnik meg.

A tagozat tagja jogosult a Klub és a tagozat tevékenységében és rendezvényein részt venni, a tagozat közgyűlésén szavazati jogát gyakorolni, ott felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, valamint a tagozat irataiba betekinteni.

A tagozat tagja köteles a Klub és a tagozat célkitűzéseinek megvalósításában részt venni, rendezvényeit személyes részvételével támogatni, a Klub alapszabályának, döntéshozó szervei határozatainak a rá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani, a meghatározott tagdíjat befizetni, valamint lakcímének és egyéb adatának megváltozását nyolc napon belül a tagozat vezetőségének bejelenteni.

A tagozatok saját közgyűlésükön tagozatelnököt, tagozat titkárt (aki egyben a tagozat küldötte is lesz), és a tagozat létszámának megfelelő számú tagozatvezetőséget választanak. A tagozat vezetésébe az elnök és a titkár mellett beletartoznak a Klub közművelődési, a kegyeleti- és szociális, valamint az informatikai bizottságaiba delegált tagok, valamint a gazdasági ügyekkel megbízott, vagy azt végző, ellátó tag. A tagozatok a vezetőségen belüli munka elosztását saját hatáskörben végzik.

A tagozatok – a Klub alapszabályában rögzített feltételekkel – tiszteletbeli elnököt és tiszteletbeli tagot is választhatnak.

A tagozatok tevékenységét a Klub „Alapszabálya”, és az adott évre a klubtanács által elfogadott és jóváhagyott „Munka-, és rendezvényterv”, valamint a tagozatok közgyűlésein elfogadott saját, éves „Program-, és munkatervek” határozzák meg.

A tagozatok tagjaikról nyilvántartást vezetnek, beszedik az éves tagdíjat, és azt meghatározott módon és formában befizetik a Klub pénztárába.

A tagozatok vezetőségei évi egy alkalommal kötelesek saját tagságuknak beszámolni a tagozat éves tevékenységéről, a vezetőség munkájáról, valamint a pénzügyi gazdálkodás helyzetéről. Az éves beszámolót, és a tagozat következő évi „Program-, és munkatervét” kötelesek jóváhagyásra felterjeszteni a Klub elnökségének.