Kezdőlap

ÜGYVEZETÉS

A Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége honlapját a következő címen érheti el: hokosz.hu

 

A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja (a továbbiakban Klub) az 1989. évi II. törvény alapján átalakított társadalmi szervezet, melynek Alapszabályát módosítja a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvényben, továbbá az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt rendelkezésekkel módosítja és az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalja:

ALAPSZABÁLY

2015

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A szervezet neve:

MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA

(rövidítve: BPNYKLUB)

2. A Klub székhelye:

Honvéd Kulturális Központ, 1143 Budapest, Stefánia út 34.

Levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 34.

Honlap: www.bpnyklub.hu

Alapítás éve: 1961.

3. A Klub körbélyegzőjének lenyomata:

MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA

4. A Klub logója: Felül zöld színű íves felirat: MAGYAR HONVÉDSÉG, alatta közvetlenül, három sorban fekete színben - vízszintesen: BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA, a logó közepén szürke, egymásra keresztben fektetett két szabja, melyek előtt piros – fehér – zöld színű pajzs, alatta fekete színben: 1961, az egészet alulról egy babérág és egy tölgyfaág keretezi zöld színben.

5. A Klub jogelődje:

Az 1961-ben megalakult „Nyugállományú Tisztek és Tiszthelyettesek Klubja”. Egyesületté alakulásának ideje 1990. december 12.

6. A Klub nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

7. A Klub pártoktól és politikai csoportosulásoktól független, közérdekű tevékenységet folytató civil szervezet.

8. A Klub rendeltetése:

A Budapesten és vonzáskörzetében élő honvédségi nyugállományúak, nyugdíjasok és családtagjaik társadalmi szervezetbe tömörítése, a közösség életének, tevékenységének szervezése, irányítása.

9. A Klub céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdálkodási tevékenység végzésére jogosult.

10. A Klub célkitűzései: 

a. a klubtagság érdekeinek képviselete;

b. a klubtagság érdeklődésének megfelelő programok biztosítása.

11. Megvalósítandó feladatok:

a. Segíteni tagjai közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítését, programjaival szolgálni szabadidejük hasznos eltöltését;

b. Képviselni a tagok érdekeit, és figyelemmel kísérni szociális helyzetük alakulását. Eljárni a Honvédelmi Minisztérium illetékes szerveinél és kezdeményezni a szükséges intézkedések megtételét;

c. Részt venni az idős, beteg klubtagok látogatásában. Segítséget nyújtani az elhunyt tagjaink temetésével kapcsolatos kegyeleti feladatok megoldásában.

d. Képviselni a honvédelem ügyét, felkarolni a haladó katonai hagyományok őrzését. A Klub tevékenységével erősíteni a nemzeti öntudatot, ápolni a magyar hazafiság eszméjét;

e. Más nyugdíjasok ügyét képviselő szervezetekkel - az Alapszabályunk szellemével megegyezően tevékenykedő - karöltve részt venni a nyugdíjasok általános érdekeinek képviseletében.

II. FEJEZET

A Klub tagsága       

1.  A Klub tagjai:

a. Rendes (teljes jogú) tagok;

b. Örökös Tiszteletbeli (teljes jogú) Elnökök és Tagok;

c. Pártoló (korlátozott jogú) tagok.

2. Rendes tagok lehetnek: 

A Honvédelmi Minisztérium (HM), a Magyar Honvédség (MH) alárendeltségébe és irányítása alá tartozó szervezetek nyugállományba vonult, illetve nyugdíjba helyezett - a fővárosban, illetve vonzáskörzetében élő - tagjai és azok közvetlen hozzátartozói (feleség, férj, élettárs), valamint a hivatásos - és a nyugállományúként elhunytak özvegyei.

3. A Klub, illetve bármely Tagozat Örökös Tiszteletbeli Tagja, Örökös Tiszteletbeli Elnöke lehet: 

A rendes és pártoló tagok közül az, aki legalább 10 - 15 éven keresztül kiemelkedő tevékenységével jelentős mértékben elősegítette a Klub, illetve tagozata működését, és köztiszteletnek örvend.

4. Pártoló tag lehet:

Az a természetes és jogi személy, aki az Alapszabályban foglalt célok megvalósításával egyetért, a Klub és legalább egy tagozat működését támogatja.

Aki jelentős összegű, vagy hosszabb távú támogatást biztosít a klub (tagozat) működéséhez, az a Klub/Tagozat örökös tiszteletbeli tagja is lehet.

5. A tagfelvétel rendje:

a. A rendes tagot a tagozatok veszik fel, miután meggyőződtek arról, hogy a belépni szándékozó az Alapszabály értelmében jogosult a klubtagságra. A tagozat elnöke a „Jelentkezési lapot” - a felvétel tárgyában hozott döntéssel záradékolva – tudomásul - és nyilvántartásba vétel céljából a Klub titkárának továbbítja;

b. a Klub Örökös Tiszteletbeli Tagjára és Örökös Tiszteletbeli Elnökére a Klubtanács tesz javaslatot a küldöttgyűlésnek, a Tagozat Örökös Tiszteletbeli Tagjára, Örökös Tiszteletbeli Elnökére pedig a Tagozatok vezetőségei tesznek javaslatot a tagozatok közgyűléseinek;

c. pártoló tagság a Klubtanáccsal, illetve a Tagozat vezetőséggel kötött írásos megállapodás alapján jön létre.

A pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt a Klub és a tagozat rendezvényein. Javaslattételre jogosultak, azonban nem szavazhatnak és tisztségre sem választhatóak.

6. A klubtag jogai:

a. Részt vehet a Klub tevékenységében és rendezvényein;

b. igénybe veheti a Klub által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket;

c. a Klub tevékenységét érintő bármely kérdésben javaslattételre és kezdeményezésre jogosult;

d. kérheti a Klub és a Tagozat vezető testületétől személyes gondjai megoldásának segítését;

e. a rendes és örökös tiszteletbeli tagok szavazati joggal rendelkeznek és a Klub szerveiben bármely tisztségre jelölhetőek és választhatóak.

7. A klubtag kötelezettségei:

a. Az Alapszabályban foglalt célok megvalósításának elősegítése és az Alapszabály előírásainak betartása;

b. a küldöttgyűlés, illetve a választott szervek által hozott határozatok végrehajtásának elősegítése;

c. a közösségi élet követelményeinek betartása, az egymás közötti jó kapcsolatok és a bajtársi szellem ápolása;

d. a Magyar Honvédség érdekeinek és tekintélyének védelme;

e. a tagsági díj rendszeres fizetése;

f. rendszeres részvétel a Klub, illetve a tagozat életében;

g. a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

8. A tagsági viszony megszűnése:

a. Kilépéssel, amelyet a kilépő személynek írásban kell bejelentenie az illetékes tagozat vezetőségének, amely a beérkezés napján hatályba is lép;

b. kizárással, amennyiben a klubtag az Alapszabály előírásait megsérti, azokat nem tartja be, vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel méltatlanná válik a klubtagságra. Határozatot a kizárásra az adott tagozat vezetősége hoz. A határozat ellen a Klubtanácshoz lehet fellebbezni. A kizárást bármely tag kezdeményezheti a tagozat vezetőségénél, az eljárás megindításáról az érintett tagot értesíteni kell, számára biztosítani kell a védekezés lehetőségét. A határozatot írásban, indoklással együtt kell megküldeni az érintett tagnak, tájékoztatva a fellebbezési lehetőségéről;

c. felmondással, ha a klubtag tagdíjfizetési kötelezettségének huzamos ideig (2 év) nem tesz eleget, és felszólításra sem rendezi hátralékát;

d. a klubtag halálával.

A tagsági viszonyban bekövetkezett változásról - a nyilvántartásban történő átvezetés céljából - a tagozatok vezetőségei írásban, vagy szóban értesítik a Klub titkárát.

III. FEJEZET

A Klub szervezeti felépítése és működési rendje

1. A Klub szervezeti felépítése:

a. A Klub küldöttgyűlése;

b. a Klubtanács;

c. a Klub Felügyelő bizottsága;

d. a Klub tagozatai.

2. A küldöttgyűlés:

a. A Klub döntéshozó szerve a küldöttgyűlés;

b. a Klub legfelsőbb szerve, amelynek tagjai a Klubtanács tagjai (a Klub elnöke, elnökhelyettesei, a Klub titkára, a Klub pénztárosa és a tagozatok elnökei), a tagozatok küldöttei (választott titkárai) és a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai;

c. a küldöttgyűlést az Elnök hívja össze, akadályoztatása esetén valamelyik Elnökhelyettes;

d. tisztújító küldöttgyűlésreévenként kerül sor;

e. a küldöttgyűlés nem nyilvános, azon a küldötteken és az ügyvezetésen kívül a küldöttgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a küldöttgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A tisztújító küldöttgyűlésre a jelölteket meg kell hívni;

f. a küldöttek nem helyettesíthetők, azaz akadályoztatásuk esetén sem delegálhatnak maguk helyett egy másik személyt a küldöttgyűlésre.

A. A küldöttgyűlés összehívása

a. A küldöttgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, továbbá ha a bíróság elrendeli, illetőleg, ha a tagozatok egyharmada, vagy a Klubtanács tagjainak egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – kezdeményezi, össze kell hívni;

b. a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére – az ok és a cél megjelölésével – ugyancsak össze kell hívni a küldöttgyűlést;

c. az ügyvezető szerv köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:

- a Klub vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

- a Klub előre láthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;

- a Klub céljainak elérése veszélybe került;

d. a (c) bekezdés alapján összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Klub megszüntetéséről dönteni;

e. ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

f. a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek 50 % a + 1 fő jelen van. A határozatképességet a levezető elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést meg kell ismételni. A megismételt küldöttgyűlést 15 napon belülre kell kitűzni. A megismételt küldöttgyűlés az eredetileg kitűzött napon, későbbi időpontban (30 perccel később) is megtartható. A megismételt küldöttgyűlés csak az eredeti küldöttgyűlésre meghatározott napirenddel tartható meg, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

B. A küldöttgyűléssel kapcsolatos feladatok

     a. a küldöttgyűlés lebonyolításának szabályai

- a küldöttgyűlés levezetésére forgatókönyvet kell készíteni, amiben rögzítésre kerülnek a küldöttgyűlés napirendi pontok szerinti lefolytatásának rendje, a napirendi pontok előadói, a hozzászólások rendje, a szavazás rendje, a határozat kihirdetésének rendje;

                b. a küldöttgyűlés megtartásának helye;

- a küldöttgyűlést általában a szervezetnek a bíróságnál bejegyzett helyén kell tartani;

- rendkívüli esetben – a küldöttek előzetes jóváhagyásával máshol is tartható;

c. a küldöttgyűlési meghívó tartalma:

- tájékoztatás a küldöttgyűlés tartalmáról;

- a küldöttgyűlés napirendje és előadói;

- a küldöttgyűlés helye, időpontja;

- határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés helye, ideje, és lebonyolításának szabályai;

- a meghívottak hozzászólási lehetőségei, illetve a küldöttgyűlés mely részén vehet részt;

A meghívó kiküldhető elektronikusan és postai úton is.

A küldöttgyűlési meghívót a Klub a saját honlapján is nyilvánosságra hozza.

               d. a határozatképesség megállapítása:

- a küldöttgyűlés megkezdése előtt a Klubtanács felkért tagjai elvégzik a regisztrációt, a beérkező küldöttekkel aláíratják a jelenléti ívet, aminek alapján összeszámolásra kerülnek a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező, személyek;

- a levezető elnök a jelenléti ív alapján kihirdeti a határozatképességet és bevezetteti a  jegyzőkönyvbe;

- határozatképtelenség esetén a jelen Alapszabályzat III./2./A./f. pontjában leírtak szerint kell eljárni. A megismételt küldöttgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívták. Megismételt küldöttgyűlésen minősített szavazattöbbséget igénylő határozat csak abban az esetben hozható, ha a minősített többséget az igen szavazatok aránya eléri;

e. a napirend meghatározásának a szabályai:

- az adott küldöttgyűlés napirendjét az előző küldöttgyűlés hagyja jóvá;

- rendkívüli küldöttgyűlés napirendjét az Elnök határozza meg, amelyet a kiküldött meghívóban ad meg, a küldöttgyűlést megelőzően legalább 30 nappal. Ehhez kiegészítő javaslattal – indoklással - lehet élni a küldöttgyűlés időpontja előtt 15 nappal. Elfogadásáról vagy elutasításáról az Elnök dönt, amelyet írásban minden küldött részére megküld.

- ha a napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy elutasítja, a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

- a küldöttgyűlés valamelyik tagjának javaslata alapján – a napirend kiegészítés a levezető elnök előterjesztése után, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével kerülhet a napirendi pontok közé;

f. a küldöttgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők, a szavazatszámlálók megválasztása:

- a küldöttgyűlés tisztségviselőire a Klubtanács javaslata alapján az Elnök tesz előterjesztést;

- a jelölteket egyenként, egyszerű szótöbbséggel választják meg;

g. a szavazás rendje:

- a javaslatok, beszámolók elhangzása után azok megvitatásra kerülnek;

- a vita után az összegzett javaslat kerül megszavaztatásra;

h. a jegyzőkönyv vezetés szabályai:

- minden küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni;

- a jegyzőkönyvet a megválasztott jegyzőkönyvvezető vezeti;

- a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- a küldöttgyűlés helyét és idejét;

- a küldöttek nevét és lakcímét;

- a küldöttgyűlés lefolyását;

- a beszámolókat;

- a hozzászólásokat;

- a javaslatokat;

- a határozatokat;

- a levezető elnök aláírását, a jegyzőkönyvvezető,  a két fő hitelesítő és két fő tanú;

- a Klub elnökének, elnökválasztás esetén a két elnök láttamozását;

- tisztújításkor a megválasztott tisztségviselők egyenkénti nyilatkozatát: a megbízatás  vállalásáról, cselekvőképességről, a magyar állampolgárságról és arról, hogy a közügyektől nincsenek eltiltva.

- a jegyzőkönyvet 60 napon belül meg kell küldeni a Fővárosi Törvényszéknek;

- a jegyzőkönyvet csatolni kell az adott ülés többi okmányához;

               i. a határozat kihirdetése:

- az adott ülésen hozott szavazások eredményét (határozatot) a levezető elnök a jelenlévők részére kihirdeti;

- a határozatokat a távollévő küldöttek részére elektronikusan meg kell küldeni, illetve a Klub honlapján meg kell jeleníteni;

- a törvényi előírások alapján a határozatok a Fővárosi Törvényszéknek is megküldésre kerülnek.

C. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és a kizáró okok:

a. vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;

b. a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni;

c. nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;

d. nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet;

e. az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;

f. a Felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

3. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a. A Klub Alapszabályának módosítása;

b. a Klub Pénzügyi-gazdálkodási Szabályzatának jóváhagyása;

c. a Klubtanács és a Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, illetve felmentése. Tevékenységükről szóló éves beszámoló elfogadása;

d. a Klub más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy valamely szövetségbe társulásának, illetve szétválásának jóváhagyása;

e. a Klub szervezetében újabb tagozat létrehozásának, tagozat megszűnésének, valamint megnevezésük megváltoztatásának jóváhagyása;

f. a Klub következő évi munka és gazdálkodási terveinek jóváhagyása;

g. a Klub megszűnésének kimondása;

h. a Klub megszűnése esetén a Klub vagyonáról való rendelkezés;

i. a tagsági díj meghatározása;

j. az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek a Klub vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;

k. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Klubban munkaviszonyban áll.

l. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Klub saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

m. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

n. a Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívásuk;

o. dönt minden olyan kérdésben, amelyet hatáskörébe von;

p. a küldöttgyűlés – felkérés alapján - tiszteletbeli és társadalmi elnököt is választhat;

q. a Klub Örökös Tiszteletbeli cím adományozása;

r. a végelszámoló kijelölése.

     Küldöttgyűlési határozathozatal:

a. a klub alapszabályának módosításához a küldöttgyűlés jelenlévő tagjainak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges;

b. a klub céljának módosításához, a megszűnésről hozott döntéshez a szavazattal rendelkezők háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

4. Klubtanács: A klub ügyvezető és képviseleti szerve, amelyet a küldöttgyűlés 5 évre választ meg, a klub tagjaiból.

a. A küldöttgyűlések közötti időszakban a Klub működését érintő alapvető kérdésekben a Klub döntéshozó szerve. Határozatai a tagozatokra és a Klub tagságra irányadóak;

b. tagjai: a Klub elnöke, ügyvezető elnöke, a három elnökhelyettes, a titkár, a klub pénztárosa – nyilvántartója és a tagozatok elnökei. A Klub elnökét, az ügyvezető elnököt, a három elnökhelyettest, a titkárt és a pénztárost a tisztségükre a küldöttgyűlés személyenként, nyílt szavazással – 5 évente - választja meg. A tagozatok elnökeit a tagozat közgyűléseken választják meg és ezen ajánlás alapján kerülnek - a Klubtanács tagjává – listán megválasztásra; a tagozat titkárok saját tagozatuk közgyűlésén kerülnek megválasztásra - és ezzel egyben a tagozatuk küldötteivé is válnak.

c. A Klubtanács üléseit 2 - 3 havonta kell összehívni. Soron kívüli ülés szűkség szerint összehívható, amelyet az Elnök, vagy a Klubtanács tagjainak egyharmada kezdeményezhet. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A Klubtanács határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A. A Klubtanács feladata és hatásköre:

a. Folyamatosan tervezi, szervezi és irányítja a Klub életét és tevékenységét. Ennek során érvényesíti az Alapszabály előírásait, alkalmazza, betartja és betartatja a vonatkozó törvények rendelkezéseit;

b. megvitatja és jóváhagyja a küldöttgyűlés elé terjesztendő beszámolókat, az éves munka- és költségvetési terveket;

c. indokolt esetben kezdeményezi a rendkívüli küldöttgyűlés összehívását;

d. hozzájárul együttműködési megállapodások megkötéséhez. Együttműködik mindazon szervezetekkel, amelyek képviselik a honvédségi nyugdíjasok általános és sajátos érdekeit;

e. figyelemmel kíséri, segíti és egyezteti a tagozatok tevékenységét, szervezi azok együttműködését;

f. a Klub érdekében kiemelkedő munkát végzőket a Klub nevében erkölcsi, tárgyi elismerésben részesíti, illetve javasolja elismerésre az illetékes szervekhez előterjeszteni;

g. a ciklus utolsó évében – az év elején - Jelölőbizottsági elnököt és helyettest választ és felkéri a tagozatokat, hogy 1-1 főt küldjenek a jelölőbizottságba;

h. jóváhagyja a tisztségviselők részére készült munkaköri leírásokat.

5. Bizottságok:

a. a Klub céljainak megvalósítása érdekében a gyakorlati szervező és irányító munka végrehajtására bizottságokat hozhat létre, illetve szüntethet meg;

b. a bizottságokba a tagozatok egy-egy tagot delegálhatnak;

c. a bizottságok szükség szerint – általában havonta - üléseznek;

d. Titkári értekezletet  a Tagozatok titkárai részére – szükség szerint – általában kéthavonta, a Klubtanács üléssel váltakozva kell tartani.

6. A tisztségviselők feladatkörei:

a. A Klub elnöke: összefogja és összehangolja a Klub és a választott tisztségviselők tevékenységét, előkészíti és levezeti a Klubtanács üléseit, kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztériummal, megköti az együttműködési és szponzori megállapodásokat, távollétében az ügyvezető elnök helyettesíti;

b. Ügyvezető elnök: szervezi a küldöttgyűlés és a Klubtanács döntéseinek végrehajtását, elkészíti a munka- és gazdálkodási terveket, szervezi az abban foglaltak végrehajtását, összeállítja a Klubtanács beszámolóját, tartja a kapcsolatokat más nyugdíjas szervezetekkel, elkészíti a Klubtanács üléseinek napirendi anyagait, szervezi a pályázatokon való részvételt, intézi a Klub gazdasági ügyeit, irányítja az ügyintézők tevékenységét, távollétében a titkár helyettesíti;

c. Elnökhelyettesek: mint a munkabizottságok elnökei tervezik, szervezik és irányítják bizottságaik tevékenységét, részt vesznek a munka- és költségvetési tervek elkészítésében, a pályázatok kidolgozásában; 

d. Titkár: folyamatosan tartja a kapcsolatot a tagozatok vezetőségeivel, közreműködik a tervek elkészítésében, a munka megszervezésében, vezeti és őrzi a nyilvántartásokat, határozatokat, szervezeti okiratokat és egyéb okmányokat, felügyeli a klubhelyiséget és a rendezvényeket, irányítja a Klub újság szerkesztését, folyamatosan kezeli a honlapot, távollétében feladatait az elnökhelyettesek és a pénztáros-nyilvántartó osztják meg egymás között;

e. Pénztáros-nyilvántartó: végzi a könyvelői feladatokat, intézi a pénzügyeket, kezeli a pénztárt. Feladatát a klub ügyvezető elnökének irányításával látja el, távollétében az ügyvezető elnök helyettesíti;

f. Tiszteletbeli és társadalmi elnökök: A Klub nyilvánosságának biztosítása, szponzorok megnyerése, a Klubtanács munkájának segítése, tanácskozási joggal jogosult részt venni a Klub küldöttgyűlésén és a Klubtanács ülésén;

g. amennyiben nincs megfelelő önként vállalkozó, egyes funkciók betöltése nem kötelező, azonban elnököt és titkárt minden esetben kell választani, a pénztáros, ha nem kerül megválasztásra, megbízási szerződéssel is betölthető.

 7. A Klub képviselete:

A Klub képviseletét más szervek irányában a Klub elnöke, ügyvezető elnöke, elnök helyettesei és titkára, egyidejűleg és önállóan látják el. A bankszámla felett az elnök, az ügyvezető elnök és titkár közül egy fő, illetve a pénztáros - nyilvántartó együttes aláírással rendelkeznek.

8. A Klub tagozatai:

A Klub céljainak hatékonyabb megvalósítása érdekében, a nagy létszámra való tekintettel a klubtagság tagozatokba szerveződik. A tagozat a Klub szervezetének alapegysége és a feladatok végrehajtásának színtere. Új tagozat alapításához legalább 20 tag szükséges.

Tagozat: a klub tagjainak aktív szolgálatuk szerinti szakmai, csapat szerinti, mai lakóhelyük szerinti valamint érdeklődési körük szerinti csoportosulása;

9. A tagozatok vezetése, feladataik és hatáskörük:

a. A tagozatok a Klub tisztújító küldöttgyűlését megelőző két hónap folyamán, más esetekben az év végén, saját közgyűlésükön tagozat elnököt, tagozat titkárt (aki egyben a tagozat küldöttje is lesz) és a tagozat létszámának megfelelő számú tagozat-vezetőséget választanak;

b. ezzel egy időben tiszteletbeli és társadalmi elnököt is választhatnak;

c. a tagozatok vezetőségein belüli munkamegosztást a testületek a saját maguk hatáskörében állapítják meg;

d. a tagozatok tevékenységét az Alapszabály, a Klub éves munka - és rendezvényterve, valamint a tagozatok saját éves munkatervei határozzák meg;

e. új klubtagot a tagozatok közgyűlései veszik fel, amelyhez a II. fejezet 5/a pontjában leírtak szolgálnak alapul;

f. a tagsági viszony megszűnése esetén a tagozatok vezetőségeinek a II. fejezet 8. pont szerint kell eljárniuk;

g. a Klubtanáccsal való közvetlen kapcsolattartásra és a feladatok összehangolására, valamint a tájékoztatás teljes és időbeni továbbítása érdekében a tagozatok képviselőt delegálnak a Klub bizottságaiba;

h. a tagozatok nyilvántartást vezetnek tagjaikról, beszedik a tagdíjat, illetve az egyéb szolgáltatások díjait és befizetik a Klub pénztárába;

i. a tagozatok vezetőségei évi egy alkalommal beszámolnak a tagságnak a tagozat tevékenységéről, a vezetőség munkájáról, valamint a pénzügyi gazdálkodás helyzetéről és beterjesztik jóváhagyásra a tagozat következő évi program-, illetve munkatervét;

j. a tagozat közgyűlésen megválasztott tagozat elnök a klub tisztújító közgyűlésének jelölő listájára kerülve lesz megválasztva a Klubtanács tagjává, és a megválasztott tagozatelnök és tagozattitkár a klub küldöttgyűlésének tagja.

10. A Felügyelő bizottság:

a. A küldöttgyűlés a Klubtanács megválasztásával egy időben - azonos időtartamra - háromtagú Felügyelő bizottságot választ;

b. a bizottságba elnököt és két tagot kell választani. A bizottságba a Klubtanács tagjai nem választhatók;

c. a Felügyelő bizottság a Klub gazdálkodásának folyamatos ellenőrzésére hivatott szerv;

d. feladata a jogszabályok, az alapszabály, a küldöttgyűlés előírásai, határozatai végrehajtásának felügyelete, valamint a Klubtanács és az ügyvezetés tevékenységének ellenőrzése, a Klub pénz- és egyéb dologi vagyona kezelésének, felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése;

e. az ellenőrzések eredményének megállapításait írásban rögzíti, amelyről az Elnököt, a Klubtanácsot tájékoztatja, illetve a Küldöttgyűlés előtt beszámol;

f. a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai részt vehetnek tanácskozási joggal a Klubtanács ülésein;

g. a Felügyelő bizottság az Ügyrendjét saját maga készíti el;

h. a Felügyelő bizottság testületként jár el, határozatképes, ha legalább két tagja jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza;

i. a Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

IV. FEJEZET

A Klub gazdálkodása

1. A Klub működéséhez szükséges anyagi és pénzügyi feltételek forrása:

a. A tagság által rendszeresen fizetett tagdíj;

b. a Klub rendes és pártoló tagjai által felajánlott pénzbeli és tárgyi támogatások;

c. a Honvédelmi Minisztérium és az alárendeltségébe tartozó szervek, szervezetek által nyújtott támogatások;

d. az adó 1%-ából kapott összeg;

e. a pályázatokon elnyert, valamint Alapítványoktól és szponzoroktól kapott támogatások, adományok;

f. a Klub gazdálkodási tevékenységének eredménye.

2. A Klub költségei, kiadásai:

a. Az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;

b. a Klub szervezetének működési költségei, az adminisztrációs költségek;

c. egyéb költségek.

 3. A Klub tagsági díja:

a. A Klub rendes tagjai évente tagdíjat kötelesek fizetni, amelynek összegét a Küldöttgyűlés határozza meg. A tagsági díjat egy összegben minden év május 31.-ig kell befizetni. Új tagok a belépés napján fizetik be tagsági díjukat;

b. a tagozatok vezetőségei azok tagsági díját, akiknek szociális körülményei indokolják, lényegesen mérsékelhetik, illetve tagdíjmentességet is adhatnak;

c. a tagok önkéntes megajánlása alapján, tagdíjként a megszavazottnál nagyobb összeg is fizethető;

d. a tagozatok az éves tagsági díj 70 % - át, valamint a tagsági díj felett megajánlott összeget, a Klubtanács az éves tagsági díj 30 % - át használhatják fel;

e. a tagozatok vezetőségei, illetve a Klubtanács maga dönti el – az éves gazdálkodási terv alapján -, hogy az Alapszabályban és a Gazdálkodási  Szabályzatban meghatározott célok, feladatok és lehetőségek közül mire használja fel saját keretét;

f. a tagsági díj befizetésének helyzete minden év júniusában kerül értékelésre, és ekkor kerül megállapításra a Klub és a tagozatok létszáma is.

4. A gazdálkodás rendje:

a. A Tagozatok bevételeinek (a tagsági díj 70 %-a, a  saját részükre elnyert pályázati és szponzori bevételek) felhasználásáról a tagozat vezetőségek döntenek;

b. A Klub bevételeinek (a tagdíj 30 %, a Klub részére befolyt szponzori, pályázati bevételek és az adó 1%-a) felhasználásáról a Klubtanács – az éves gazdálkodási terv alapján - határoz.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

1. A klub megszűnik ha:

  • a küldöttgyűlés a feloszlatásáról határoz;
  • másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad);
  • a bíróság feloszlatja;
  • törvényességi eljárás eredményeként a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszűnését.

2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. Tv., valamint a 2011. évi CLXXV. törvénybe foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A Klubot a Fővárosi Bíróság a 13. Pk. 61. 005/1989/25 végzésével az 1.300. sorszámon jegyezte be.

4. Az Alapszabálynak nem nyilvános mellékletét képezi a 2014. decemberi állapotot tükröző tagnévsor.

5. Ezen Alapszabály az elfogadás napján lép hatályba. Ezzel egy időben az előző Alapszabály érvényét veszti.

6. Az Alapszabály módosítást (egységes szerkezetbe foglalt szövegét) a Klub küldöttgyűlése 2015. szeptember 8-án az K1/1/23/2015. számú határozatával elfogadta.

Budapest, 2015. szeptember 8.                                                                             

Nagy Gyula nyá. ezds. klubelnök

Az Alapszabályt a Fővárosi Törvényszék a 13. Pk. 61.005/1989/33. számú végzésével elfogadta és a nyilvántartás kiegészítését elrendelte.

Budapest, 2015. október 7.